Drukuj Email

                                                           ARTYKU?Y - ROZPRAWY NAUKOWE

1. Problematyka twórczo?ci naukowej w radzieckiej literaturze psychologicznej. „Ruch Nauczycielski”, 1973 nr 6, s. 244-258.

2. Niepowodzenia w twórczo?ci a teoria nastawienia. „Referaty na I Krajowe Sympozjum „Metody Heurezy”. Warszawa 1974, s. 51-63.

3. Rola b??du w twórczo?ci. „Studia Filozoficzne”, 1975 nr 5 s. 115-124.

4. Heurystyka w dialogu sokratejskim. W: „Referaty na II Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1975, s. 26-28..

5. Metoda uniwersalna Kartezjusza. W: „Referaty na III Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1978, s. 23-38.

6. Ottona Selza teoria my?lenia. W: „Referaty na III Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1976, s. 59-71.

7. Teoria twórczo?ci matematycznej H.Poincarego. W: „Annales UMCS” sectio I, vol. 15, 1976. s. 159-173.

8. Czy istnieje intuicja? W: „Referaty na IV Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1977. z. 1, s. 53-64.

9. Dialog sokratejski jako metoda heurystyczna. W: „Zadanie, metoda, rozwi?zanie” Warszawa 1997. Zbiór I, s. 26-53.

10. Metoda uniwersalna Kartezjusza. W: „Zadanie, metoda, rozwi?zanie” Warszawa 1978 s. 23-38..

11. Psychologia radziecka wobec problemu intuicji. „Studia Filozoficzne”, 1978, nr 1, s. 63-77.

12. Dwa aspekty problemu spo?ecznej genezy ?wiadomo?ci. W: „Homo agens”. Red. B. Dziemidok, Z .Czarnecki. Lublin 1981, s. 101-118.

13. Teoria umys?u L.S.Wygotskiego. W: „Poznanie, umys?, kultura.” Red. Z.Cackowski. Lublin 1982, s. 456-476.

14. Racjonalizm i racjonalno?? w ?yciu spo?ecznym. „Studia Filozoficzne”, 1983, nr 5-6, s.332-339.

15. Próba klasyfikacji koncepcji teoriopoznawczych w oparciu o kryterium kontekstowo?ci. „Annales UMCS”, sec. I, col. VIII Lublin 1983, s.57-73.

16. Warto?ci moralne i warto?ci utylitarne, czyli jak walczy? z d?um?. „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 4, s. 105-119.

17. Ideologia a sumienie. W: „Realizm. Relatywizm. Racjonalizm. „Czy sprzeczno?? mo?e by? racjonalna?” Lublin 1985. nr 4 s. 67-97.

18. Wolno?? kontroli a kontrola nad wolno?ci?. W: „Jednostka. Spo?ecze?stwo. Pa?stwo. Z filozoficznej refleksji nad zagadnieniami w?adzy.” Pozna? 1985, s. 67-79.

19. Czy istnieje socjologia wiedzy? Jak jest mo?liwa? „Kultura i Spo?ecze?stwo”. 1985 nr 1, s. 187-200.

20. Utopie a ratio spo?eczne. „Colloquia Communia”, 1986, nr 2-3, s. 113-129. (wspó?autorzy: P.Bytniewski, L.Winiarski).
21. Humanizm utopii czy utopie humanizmu. Notatki z Dostojewskiego. „Colloquia Communia”, 1986, nr 2-3, s. 113-127.

22. Status socjologii wiedzy jako koncepcji nowej obiektywno?ci. „Annales UMCS” sectio I, vol. XI, 1986, s. 104-120.

23. W poszukiwaniu nowej obiektywno?ci. „Studia Filozoficzne” 1987, nr 8, s. 103-125.

24. Socrealizm: niecierpliwo?? utopii. „Colloquia Communia”, 1987, nr 5, s. 159-169.

25. Cz?owiek – istota aksjologiczna. „Edukacja Filozoficzna” 1989, vol. 9, s. 95-111.

26. ?mier? Boga a ?mier? cz?owieka. „Kresy” 1990 nr 1, s. 54-70.

27. Mi?dzy ?lepot? a za?lepieniem. W: „Szkice Epistemoplogiczne”. Red. J.D?bowski, M.Hetma?ski. Lublin 1990, s. 171-176.

28. Tabula rasa – tabula abrasa – fabula rasa. Epistemologia a doksjologia. W: „Szkice Epistemologiczne” Red. J.D?bowski, M.Hetma?ski. Lublin 1990, s. 87-108.

29. Nowa obiektywno?? czy intersubiektywno??? Heurystyczne walory socjologii wiedzy K.Mannheima. W: „Wokó? fundamentalizmu epistemologicznego.” Red. J.Rolewski i St.Czerniak, Warszawa 1991, s. 127-147.

30. Odpowiedzialno?? filozofii a odpowiedzialno?? filozofów. „Edukacja Filozoficzna” 1991 nr 12, s. 127-147.

31. Wie?a Babel, J?dro Ciemno?ci, Zes?anie Ducha ?wi?tego – trzy archetypy koegzystencji ró?nych kultur. „Sztuka i Filozofia” 1991 nr 4, s. 93-109.

32. Nowe barbarzy?stwo. W: „Czy kryzys warto?ci?” Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Red. J.Mizi?ska, T.Szko?ut. Zbiór I. Lublin 1992, s. 11-29.

33. Mi?dzy anonimowym „my” a wydr??onym „ja”. Micha?a Bachtina antropologia dialogu. W: „Przemiany wspó?czesnej ?wiadomo?ci artystycznej. Wokó? postmodernizmu.” Red. T.Szko?ut. Lublin 1992, s. 53-72.

34. Agora i dialog. „Edukacja Filozoficzna” 1992, nr 14, s. 149-153.

35. Einverstandnis mit sich selbst. W: „Lingua ac Communitas” Warszawa-Pozna? 1992, s. 93-101.

36. Bezmy?lno?? i zbrodnia. „Akcent”, 1992, nr 4, s. 241-247.

37. Có? po filozofie w czasie marnym? W: „Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze wspó?czesnej.” Red. A.Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1992, s. 30-37.

38. Warto?? prawdy a prawda warto?ci. W: „Rozdro?a warto?ci. Prace z antropologii warto?ci”. Red. J.Lipiec. Kraków 1992, s. 127-147.

39. Ekologia – technologia. Antagonizm czy kompromis? W: „Humanizm ekologiczny”. Red. L.Paw?owski, S.Zi?ba. Lublin 1992, s. 51-71. (wspó?autor S.Magierska).

40. Zygmunt Freud jako my?liciel pogranicza. „Akcent” 1993, nr 1, s. 48-57. (wspó?autor S.Magierska).

41. „Uk?szenie heglowskie” a „zniewolony umys?”. Droga do niewolnictwa i od niewolnictwa. W: „Pi?kno i polis. Przesz?o?? i przysz?o??.” Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór II. Red. J. D?bowski, J. Mizi?ska, Z. Muszy?ski. Lublin 1993, s. 105-113. (tam?e: Wst?p: Agora i dialog).

42. Granice i pogranicza. W: „Polska – Litwa. Historia i kultura. Materia?y z konferencji polsko – litewskiej.” Red. J. ?wi?ch, J. Mizi?ski, Lublin 1994, s. 32-47.

43. „Dobre my?lenie” jako obowi?zek moralny. W: „O odpowiedzialno?ci. Moralny wymiar odpowiedzialno?ci w ?yciu publicznym. Materia?y III Jagiello?skiego Sympozjum Etycznego” Red. J. Pawlica. Kraków 1990, s. 113-121.

44. Post?p a okrucie?stwo. W: „Humanizm ekologiczny. Kryzys idei post?pu – wymiar ekologiczny.” Red. J. Ky?. Politechnika Lubelska. Lublin 1993, s. 153-167.

45. Okrucie?stwo i automistyfikacja kultury. „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 6, s. 160-168.

46. Fa?szywa ?wiadomo?? – heliotropizm umys?u. „Colloquia Communia”, 1993, nr 1-12, s. 5-15.

47. Rozum: kataklizm, katastrofa, kryzys? w „Rozum po katastrofie”. Seminaria Oro?skie. 1993, nr 1, s. 45-54.

48. Prawda filozofii a prawda literatury. W: „Prawdy o prawdzie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór IV. Red. J.D?bowski. Lublin 1994, s. 155-165.

49. Postacie niewiedzy: bezmy?lno?? a g?upota. „Annales UMCS”. sectio I, vol. XIX, 3. 1994, s. 21-33.

50. Lijubow kak preodolenie smerti: Kain i Abel. T?um. J.Andruchowycz (na j?z. ukrai?ski). W: „Suczastnist”, 1994, nr 1, s. 69-76.

51. Filozofia bez granic. W: „Spór o Ingardena. W setn? rocznic? urodzin”. Red. J.D?bowski. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór III. Lublin 1994, s. 11-13.

52. Sztuka jako szokoterapia. W: „Sztuka i edukacja w dobie ponowoczesnej”. Red. T.Szko?ut. Lublin 1995, s. 126-136.

53. Wahad?o Ko?akowskiego. W: „Filozofia i my?l spo?eczna Leszka Ko?akowskiego”. Materia?y konferencji zorganizowanej w Radomiu 27 maja 1994r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Radom 1994, s. 41-53.

54. Pot?ga wiedzy a pot?ga niewiedzy. W: „Socjologia wiedzy i jej wrogowie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór V. Red. M.Kociuba, J.Mizi?ska. Lublin 1995, s. 111-126.

55. Planeta niedo?wiadczenia. Sztuka jako organizacja czasu. W: „Nowoczesno?? i tradycja. Studia Etyczne i Estetyczne”. Red. T.Szko?ut. Lublin 1995, s. 83-91.

56. Postacie niewiedzy: szale?stwo i ob??d. „Edukacja Filozoficzna” 1994, vol. 17, s. 42-54.

57. „Malowany ptak” a „czarny ptasior”. Negacja w literaturze. „Nowa Krytyka”, 1996 nr 7, s. 33-55.

58. Kultura i okrucie?stwo. W: „Uniwersalne warto?ci etyczne w ró?nych kulturach” Materia?y V Jagiello?skiego Sympozjum Etycznego. Kraków 7-8 czerwca 1993. Red. J.Pawlica, B.Szyma?ska. Kraków 1993, s. 177-183.

59. Bezdomno?? a bezpa?sko??. Przygodno?? bytu jako b?ogos?awie?stwo. W: „Trudna ponowoczesno??. Rozmowy z Z.Baumanem”. cz??? I. Red. A.Zeidler-Janiszewska. Pozna? 1995, s. 197-207.

60. Mi?o?? pedagogiczna. „Edukacja Filozoficzna” 1995, vol. 19, s. 155-165.

61. Perpetuum mobile. ?iaurusis mechanismos. W: „Tre?ioji ir ketvirtoji religijos, filosofios ir ba?nytinio meno studiju saveités.” Vilnius 1994, s. 206-214.

62. Wolno?? i samotno??. „Kultura Wspó?czesna”. Red. A.Zeidler-Janiszewska. 1995 nr 1-2 (5-6), s. 131-142.

63. „Okrucie?stwo” czy „s?odycz” prawdy? W: „Sztuka wobec prawdy”. Na??czowskie Dni Filozoficzne, 1993, 1994, 1995, s. 147-151.

64. Walka ze sob? a walka o siebie. W: „Konflikt i walka”. Red. A.¯uk. Lublin 1996, s. 203-219.

65. Ponowoczesno?? a prawo do metafory w refleksji nad kultur?. W: „Ethos”, R. 9, 1996, nr 1-2 (33-44), s. 184-191.

66. U?miech Hioba albo wychowanie do nieszcz??cia. W: „Demokracja a o?wiata, kszta?cenie i wychowanie”. Materia?y z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. R. H.Kwiatkowska, Z.Kwieci?ski. Toru? 1996, s. 304-320.

67. Milczenie jako pocz?tek i koniec dialogu. W: „Mi?dzy logik? a etyk?. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi”. Lublin 1995, s. 371-385.

68. Autorytet: przywódca czy przewodnik? „Ethos” 1997, nr 37, s. 210-219.

69. Obietnica cierpienia. „Nowa Krytyka”, 1996, nr 7, s. 207-215.

70. Cz?owiek zintegrowany – zmartwychwstanie podmiotu. W: „Aksjologiczne wyzwania przysz?o?ci” Studia Etyczne i Estetyczne . Zbiór III. Red. T. Szko?ut. Lublin 1996, s. 181-199.

71. Egzystencja ludzka: ?ycie i los. W: „My?lenie w czasach wieloznaczno?ci.” Red. H. Perkowska. Szczecin 1997, s. 147-167.

72. Etyka wybaczania. W: „Etyka a ?ycie publiczne”. Materia?y VIII Jagiello?skiego Sympozjum Etycznego. Kraków 7-8 czerwca 1996. red. J.Pawlica. Kraków 1997, s. 77-81.

73. Sztuka zapominania. W: „Pami??. Miejsce. Obecno??.” Wspó?czesne refleksje nad kultur? i ich implikacje pedagogiczne. Red. J.Hudzik, J.Mizi?ska. Lublin 1997, s. 59-70.

74. Organizuj?ca si?a mi?o?ci. Szkic z antropologii filozoficznej Micha?a Bachtina. W: „Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy wspó?czesno?ci.” Zbiór IV. Red. T. Szko?ut. Lublin 1997, s. 199-214.

75.Outseider jako wytwórca i m?czennik niezrozumienia. W: „Dialog kultur. O granicach pluralizmu”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VI. Red. P.Bytniewski, J.Mizi?ska. Lublin 1998, s. 23-35.

76.Ponowoczesno??. Kultura teledysku. (s. 32-43). Postmodernism. Culture of Teledisk (s. 43-53). W: „Magazyn Sztuki”, 1998 nr 17/1/98

77. Cz?owiek jako podmiot humanistyki. W: „Wiedza a podmiotowo??”. Red. A.Motycka. Warszawa 1998, s. 75-89.

78. Depresja pedagogiczna, W: „ Tera?niejszo??. Cz?owiek. Edukacja, Wroc?aw 1998 nr 4 s.17-23.

79. Podejrzliwo?? i zaufanie. W: „Budowa zaufania mi?dzynarodowego celem edukacji globalnej. O pokojowy start ludzko?ci w XXI wiek.” red. Z.?omny. Opole 1996, s. 69-75

80. Niewinno?? i do?wiadczenie. Cz?owiek w procesie doskonalenia duchowego. W: „Podmiot w procesie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VII. Red. J.Jusiak, J.Mizi?ska. Lublin 1999, s. 174-195.

81. ?ycie a los cz?owieka. W: „Antrophos”. Prace Instytutu Filozofii UMCS. Lublin 1999 nr 1, s. 91-103.

82. Oboj?tno??, W: Warto?ci i antywarto?ci w kontek?cie przeobra?e? kultury wspó?czesnej, Studia Etyczne i    

      Estetyczne, red T. Szko?ut, t. 5, Lublin 1999, wyd. UMCS, s. 51-102.

83. Naukoznawstwo a paranauka. ( W: ) „Zagadnienia Naukoznawstwo”, 1999, nr 3 – 4 (141 – 142 ), ss. 369 – 377.

84. Zadziwienie cz?owiekiem. Karola Wojty?y teoria warto?ci. ( W: ) „Tera?niejszo??. Cz?owiek. Edukacja”. Kwartalnik

      My?li Spo?eczno – pedagogicznej”. Wroc?aw 1999 nr 4 ( 8 ). ss. 43 – 55.

85. Hazard cz?owieka z Losem i jego przewrotno??. „Niedole cnoty Markiza de Sade,a”. (W: ) „Rekonesanse filozoficzne. Cz?owiek. Warto??. Historia”. Wyd. UMCS. Lublin 1999. (Prace ofiarowane prof. Z. J. Czarneckiemu ). ss. 247 – 260

86. „?ycie – cie? cienia” Los Edypa. ( W: ) Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii my?li Spo?ecznej”. Ksi?ga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanis?awowi Jedynakowi. Red. A. Drabarek, S. Symotiuk. Wyd. UMCS. Lublin 1999 ss. 185 – 206.

87. Katiegoria duchownosti w suczastnij ukrai?skij fi?osofii. ( W: ) Mundriwiec. Widann „Naukowna Zapisok Nacionalnogo Uniwiersitietu Kiewo – Mohilanskaja Akadiemia”.Kijów 1999, nr 4 ( 21 ) ss. 46 – 51

88. Rado?? cierpienia. ( W: ) „Poznanie, cz?owiek, warto?ci” Prace ofiarowane Profesorowi Zdzis?awowi Cackowskiemu. Pod red. J. D?bowskiego i M. Hetma?skiego. Wyd. UMCS. Lublin 2000. ss. 227 – 238.

89. Intuicja; smak moralny. ( W: ) „Intuicja w filozofii i etyce”. Pod red. A. Drabarek. wyd. UMCS. Lublin 2000

90. Fakty humanistyczne a j?zyk humanistyki”. Red. J. Pelc. Znak – J?zyk – Rzeczywisto??: Warszawa 2000. ss. 279 – 298

91. Nauka i nad?wiadomo??. Zmierzch królestwa Urizena. ( W: ) „Nie?wiadomo?? jako kategoria filozoficzna”. Red. A. Motycka i W. Wrzosek. Warszawa 2000, ss. 307 – 314

92. Filozofowanie: pasja czy misja ? ( W: ) „Pasja czy misja ? O uczeniu filozofii” Pod red. D. Probuckiej, A. Olecha i M. Wo?niczki. Cz?stochowa 2001. ss. 11 – 18

93. Profesor Jan Dobrza?ski. ( W: ) „Jan Dobrza?ski Profesor, Mistrz, Przyjaciel. Red. K. Przyby?ko. Lublin 2001, ss. 106 – 111

94. Czas i warto?ci w postmoderni?mie; ( W: ) „Przegl?d Powszechny” nr 3 ( 995 ) r . 2001. Kraków ss. 291 – 303

95. Niewybaczalny grzech rozpaczy. Studium „cuchn?cych dusz” w powie?ci Malcolma Lowry,ego „Pod wulkanem” ( w: ) „Wobec ?wiata warto?ci”. Ksi?ga pami?tkowa w 45 - lecie pracy profesora Bohdana Dziemidok. Red. H. Szaba?a i W. Pepli?ski. Gda?sk 2001. ss. 166 – 179

96. Choroba jako okazja do rozwoju duchowego. ( W: ) „Choroba jako zjawisko spo?eczne i historyczne”. Red. B. P?onka – Syroka. Wroc?aw 2001. ss. 43 – 58

97. Tolerancja w?ród filozofów. Inkwizytorzy czy pustelnicy. ( W: ) „Europejskie modele tolerancji”. Red. A. L. Z. Zachariasz i S. Symotiuk. Rzeszów 2001 ss. 151 – 157

98. Wspó?czucie: przemoc contra pomoc. ( W: ) „Filozofia a filologia. Wyja?nienie. Rozumienie. Wspó?czucie” Red. J. Mizi?ska, A. Walczak, Sz. Wróbel. Pozna? – Kalisz 2002. ss. 19 – 38

99. Losy ksi??ek – Losy czytelników. ( W: ) „Colloquia Communia” Punkty widzenia – problemy socjologii wiedzy. Nr 1 ( 72 ) stycze? – czerwiec 2002. ss. 357 - 361

100. Zbigniew Herbert jako my?liciel. Od pogardy do wybaczenia. ( Referat wyg?oszony na Walnym Zebraniu PTF w dniu 26. 01. 2001. W: „Ruch Filozoficzny” .tom LVIII, Nr 2. ss.333- 345

101. Depresja pedagogiczna i jej j?zykowy wymiar. W : „Forum O?wiatowe”. Nr 2 (27) 2002,

102. Skandal. G?os w sprawie : byt ludzki- natura czy kondycja. W: „Sofia”. Pismo Filozofów Krajów S?owia?skich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2002. ss. 81- 87

103. Atlaidumo politika ir pedagogika. W: „Globalizacja.: Taikos kultura, ?iniu visomene, tolerantija. Monografija. Vilnius 2003. ( The politics and pedagogy of forgiveness. ss. 178- 189)

104. Filozofia a wra?liwo??. W: PHOENIX. Filozoficzne problemy wiedzy. Wiedza a uczucia. Pod red. A. Motyckiej. Tom 4. Wyd. IfiS. PAN. Warszawa 2003. ss. 65- 85

105. Bezduszno?? a duchowo??. Widnokr?g przemiany ?wiadomo?ci. W” „Stan i perspektywy filozofii . Filozofia a prze?om wieków. Pod red. Macieja Wo?niczki.. WSP. Cz?stochowa 2003. ss. 125 –136.

106. Ponowoczesno?? – nuda nadmiaru. W: „Tygodnik Elbl?ski” 2003 nr 32. ss.18- 23

107. „Bestia w cz?owieku” i eksperyment pe?ni cz?owiecze?stwa. W: „Homo experimentator”. Pod red. Danuty Sobczy?skiej i Paw?a Zeidlera. Pozna? 2003

108. Chrystus – Nauczyciel. W: „Wielko?? i pi?kno filozofii. Studia pod redakcj? Józefa Lipca przy wspó?pracy : Sebastiana Ko?odziejczyka, Barbary Markiewicz, Beaty Szyma?skiej i Jacka Widomskiego. Ksi?ga Jubileuszowa Profesora W?adys?awa Stró?ewskiego. Wydawnictwo Collegium Columbioanum. Kraków 2003. ss. 57 – 74.

109. „Bestiia w cz?owieku” i eksperyment pe?ni cz?owiecze?stwa. W: „Homo Experimentator”. Pod red. Danuty Sobczy?skiej i Paw?? Ziedlera.. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Filozofii, Pisma Filozoficzne, tom LXXXVIII Pozna? 2003.

110. Anio?y codzienno?ci. W: Ksi?ga Jubileuszowa Profesora W?odzimierza Pawluczuka. Biaystok 2004.

111. Postmodernism , kultura videoklipa. W: SociologicaL Review. volume 40. ( 2004) 1-2. Praha. Institute of Socioloogy, Academy of Science Praque, Czech Republice. ( s.105- 215).

112. Niespisana filozofia Seweryna Blandziego. . W: Spotkania Platonskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej rzy wspólpracy Seweryna Blandziego. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2004.

113. „Stara? si? nie mie? w?asnych pogl?dów”. W „ Colloquia Communia” 1( 76) stycze?- czerwiec 2004. „Nauka i m?dro??” pod red. J. Mizi?skiej i M. Kuszyk ( s. 163- 166).

114. Przemoc wobec dziecka. W : Przemoc i filozofia. Pod red. J. Mizi?skiej i Macieja Kociuby. Wyd. UMCS. Lublin 20004, Seria Lubelskie Odczyty Filozoficzne . zbior VIII

115. Apriori moralne. Wariacje na temat „gwia?dzistego nieba”.. W: „Immanuel Kant i ?wiat wspó?czesny. W 2002 rocznice ?mierci. Pod red. Krzysztofa ?nie?y?skiego. ( s. 447 – 451-116. tam?e: udzia? w dyskusji panelowej ( rozd. VIII) UAM, Wydzia? Teologiczny. Pozna? 2004.

117. Fundamentalizm – antyfundamentalizm. Recepta anielska. W: „Fundamentalizm i kultury”. Pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewea Karpusa. Wydawnictwo Uniwersytetu Miko?aja Kopernika. Toru? 2005, ss. 89- 98.

118. Kijów: miejsca i twarze. Impresje liryczne. W: Kijewoznawczi czitanija. Obraz miesta w konteksti istorii, fi?osofii, kultury. Wydawnictwo: Kijew, PARAPAN, 2005, ss. 158 – 167.

119. Królestwo Midasa. Anoreksja i bulimia cywilizacji konsumpcyjnej. W: „Filozofia i czas przysz?y. Profesorowi Czes?awowi G??bikowi w 70. rocznic? urodzin. Pod red. Barbary Szostek i Andrzeja J. Norasa. Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego. Katowice 2005 r. ss. 204- 212.

120. Przemoc a pomoc, Szyfr absurdu i szyfr harmonii. W: Etyka. Psychologia. Psychoterpia. Pod red. Andrzeja Margasi?skiego i Doroty Probuckiej. Auresus. Kraków 2004, ss. 27 – 37

121. Postmodernismus, kultura videoklipu. W: Sociologicky ustav AV CR, Praha 2004., ss. 105 –115

122. Animal metaphysicus. G?os w dyskusji wokó? ksi??ki Tadeusza Wadowskiego – Pietrzkiewicza pt. Dialogi mi?dzy duchem nauki a duchem filozofii. Seria „Filozofowie nieznani i zapoznani” . pod red, Stanis?awa Borzyma , Aliny Motyckiej i lecha Szczuckiego. Warszawa 2005, IFiS PAN, W: Zagadnienia Naukoznawstwa 1 ( 167) , 2006, ss. 65- 70

123. Rany duchowo?ci. W: Kondycja cz?owieka wspó?czesnego, redakcja Czes?awa Piecuch. Kraków , Universitas    2006, ss. 88- 98

124.  .Szlachetno??, W : Odrodzenie cz?owiecze?stwa. Ludzkie transformacje, Red. Halina Romanowska- Lakomy, Wydawnictwo Psychologii i Kultury , Warszawa 2009, ss. 421- 432

125. T?sknota do siebie. W: T?sknota w kulturze, pod red. Jadwigi Mizi?skiej i Haliny Rarot. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. ss. 220- 238

126. Szlachetno??, W : Odrodzenie cz?owiecze?stwa. Ludzkie transformacje,  Red. Halina Romanowska- Lakomy,

        Wydawnictwo Psychologii i Kultury , Warszawa 2009, ss. 421- 432

127.T?sknota do siebie. W: T?sknota w kulturze, pod red. Jadwigi Mizi?skiej i Haliny Rarot. Wydawnictwo  UMCS,Lublin 2009. ss. 220- 238 

128 S?ownik Stefana. W: Homo Inquietus. Cz?owiek niespokojny. Red. Jadwiga Mizi?ska, Bogdan Banasiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 385- 441

129.  Wydziedziczenie z codzienno?ci. Esej o pedagogicznych implikacjach twórczo?ci Herty Muller. W: Wychowanie.

130. Procesy. Poj?cia. Konteksty. Interdyscyplinarne uj?cie. tom 5. Pod red. Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak- Walczak. Wydawnictwo Psychologiczne.
                                   Gda?sk, 2010,  ss. 53- 44, (ca?o?? stron 501)

131. Czy z?y cz?owiek mo?e by? dobrym uczonym? Pami?ci Profesora Jerzego Perzanowskiego jako autora „Wymiarów serca”. W: Zagadnienia
       Naukoznawstwa, nr 1(183), 2010, ss. 121- 124

132. Cz?owiek – istota rodzinna, W: Cz?owiek ?wiadomo?ci? istnienia. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Zachariaszowi. Pod red. W?odzimierza  

        Zi?by przy wspó?pracy Krzysztofa Kiliana. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 225-241

133.Dobro wspólne - czyje z?o? W: Dobro wspólne, pod red. Doroty Prabuckiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, ss. 

      411- 420

134.Obecno?? Ko?akowskiego. Zagajenie dyskusji panelowej na Wieczorze Ko?akowskiego zorganizowanym przez Lubelski Oddzia? Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 9 grudnia 2009 roku. W: Annales UMCS, sectio I, Philosophia – Socjologia, vol. XXXI- XXXII, Lublin 2010, ss. 97- 101

135. Wieczór Profesora Andrzeja Nowickiego zorganizowany przez Lubelski Oddzia? Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 18 listopada 2009 roku. W: Annales UMCS, sectio I, Philosphia – Socjologia, vol. XXXI-XXXII, Lublin 2010 ( 2006- 2007), ss 145- 148

136. Intymno?? filozofowania., W: Festiwal Filozofii, tom 2. Filozofia: Ogl?d. Namys?. Krytyka. Pod red. Andrzeja Kucnera i Tomasza Sieczkowskiego. Olsztyn 2019, ss. 284- 297

137. Utopia samozbawienia. Tylko zbawiaj?c innych zbawiasz si? sam. W: Festiwal filozofii, tom 1. pod red. Tomasza Sieczkowskiego i Dawida Misztala, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, 2010. ss. 466- 481

138. Marek Jedrych. Istnienie dyskretne. W: Marka J?drzycha istnienie dyskretne ( 1949- 2006). W pi?t? rocznic? ?mierci. Pod red. Lecha Maliszewskiego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 70- 73

139. Geniusz- „dostrzeganie rzeczy niewidzialnych”. W: Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4, ( 190). 2011, ss. 532-531

140. Dobrobyt a dobrostan czyli kiedy „sens jest bez sensu”. W: Etyka i sens ?ycia. pod red. Doroty Probuckiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2011, ss. 31- 37

141. Katastrofa w j?zyku. W: Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno- Naukowy, Olsztyn, 2011, nr 17, ss. 27- 40

142. Homo Tangens ili czelawiek osjazajuszczij i osazajemyj. W: Wiertnik Uniwiersitieta Druzby Narodow, Sierija Socjo?ogija, 2011, no. 3, s. 5- 23

145. Troska o Innego- potrzeba bycia potrzebnym. W: Troska o Innego. Szkice humanistyczne. Pod red. Joanny So?nickiej , Justyny Dobro?owicz. Prace ofiarowane doktor Monice Kardaczy?skiej, Kielce 2011, ss. 9-18

146"Cz?owiek to cz?owiek”. Esej o kulturowych i ?wiatpogl?dowych przes?ankach problemu interdyscyplinarno?ci. W: Interdyscyplinarnie o interdysc yplinarno?ci. Miedzy ide? a praktyk?. Pod red. naukow? Adama Chmielewskiego, Marii Dudzikowej i Adama Groblera. Impuls. Oficyna Wydawnicza. Kraków 2012, ss. 71- 84

147.Homo Tangens - cz?owiek dotykaj?cy i dotykany, Colloquia Communia, nr 1-2. ( 91-92) stycze?- grudzie? 2010, pod red, Andrzeja Kapusty i Jadwigi Mizi?skiej, ss. 78- 99. ISBN 0239- 6815

148. Pedofilia – lito?? i sceptycyzm. Colloquia Communia, nr 1- 2, (91- 82) stycze?- grudzie? 2010, pod rad. Andrzeja Kapusty i Jadwigi Mizi?skiej, ss.  177- 182 , ISBN 0239- 6815

149. Pi?kno ocalaj?ce. Materia?y ze Zlotów Filozoficznych w Piotrawinie. Wst?p do Colloquia Communia, pod red. Jadwigi Mizi?skiej i Moniki Kardaczy?skiej. stycze?- grudzie?, nr 1- 2, 2011, ss. 5- 14, ISBN 0239- 6915

150. Republika Poetów. Pole magnetyczne. Colloquia Communia, nr 1- 2, stycze? – grudzie? 2011, pod red. Jadwigi Mizi?skiej i Moniki Kardaczy?skiej, ss. 76- 91, ISBN 0239- 6815

151. Mi?o?? Idioty. „Kocha? ?a?o?ci?”. W: ?ycie serca, Duch- dusza - cia?o i relacja Ja- Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku. Redakcja: Maria Cymborska- Leboda, Agnieszka Gozdek, Joanna Tarkowska, Ma?gorzata U?anek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Sk?odowskiej, Lublin 2012, ss. 327- 338

152.Cz?owiek metafizyczny versus cz?owiek chemiczny. W: Kultura. Historia, Ksi??ka. Zbiór studiów. Redakcja: Anna Dymek, Bo?ena Rejakowa. Dedykowane profesorowi Antoniemu Krawczykowi.. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Sk?odowskiej, Lublin 2012, ss. 481- 498

153.Trud i sens codzienno?ci. W: Filozofia Marii Szyszkowskiej. Ksi?ga dedykowana Profesor Marii Szyszkowskiej. Pod red, Anny Krynieckiej. Krasowa Agencja Wydawnicza., Bia?ystok, 2012, ss. 414 - 422

154. OGNISKO: "?eby Cz?owiek Usiad? Przy Cz?owieku" w: "Naukowa Wspólnota Ucz?cych Si?" XXX lecie Letniej Szko?y Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Praca zespo?owa pod redakcj? Ewy Bochno i Alicji Korzeniewskiej - Bondar. Bia?ystok 2016. ss. 151-263.

Przeczytaj wybrane artyku?y

 

 KONFERENCJE

 

- II Festiwal Filozofii: Filozofa; ogl?d, namys?, krytyka. Centrum Nauk humanistycznych Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego. Olsztyn 7- 12 wrze?nia 2009 ( referat: Intymno?? filozofowania: zdziwienie, zachwycenie, zara?enie)

-Duchowy wymiar cz?owieka, 8- 10 czerwca 2009, Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna, Lód?, ( referat: Duchowo?? a bezduszno??)

- Wolno?? indywidualna i obywatelska, Na??czów, 1- 2 czerwca 2009 ( referat: Upojenie wolno?ci?)

- V Forum Etyczne : Dobro wspólne. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 24- 26 czerwca 2009 ( referat: Dobro wspólne- czyje z?o?)

- Warsztaty Swi?tokrzyskie, wrzesie? 2009, ?wiety Krzy?. ( referat: M?dro?? a dobro?)

- Wieczór Profesora Andrzeja Nowickiego w PTF, 9 grudnia 2009. ( zagajenie: Res Creanda- Imperatyw Nowickiego)

- Wieczór Profesora Leszka Ko?akowskiego w PTF, 16 listopada 2009 ( zagajenie: Obecno?? Ko?akowskiego)

- III Zlot Filozoficzny, Uczuciowo?? kobiet, uczuciowo?? m??czyzn, organizacja. Piotrawin 19- 20 grudnia 2009

- IVZlot Filozoficzny w Piotrawinie, Uczucia a emocje, 15- 16 maja 2010, ( organizacja)

- V Zlot Filozoficzny w Piotrawinie. Style filozofowania.. 16- 17 pa?d?iernika 2010 ( organizacja)

- VI Zlot Filozoficzny w Piotrawinie: Niepewno?? i los. 21- 22 maja 2011 (organizacja)

VII Zlot Filozoficzny w Piotrawinie. Pi?kno ocalaj?ce. 16- 17 lipca 2011 ( organizacja)

VIII Zlot Filozoficzny, Kurozrw?ki

IX Zlot Filozoficzny

- Konferencja „Có? po uniwersytecie w czasach marnych?” . Kraków , 23 – 24 luty 2012

Organizator: Akademia Pedagogiczna im KEN,

Mój referat: „Zniewolony uniwersytet czyli nauka w s?u?bie pieni?dza”

- Konferencja Filozofów Krajów S?owia?skich w Iwoniczu, , 21- 24 czerwca 2012,

Organizator : Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mój referat: ”Psychologizacja polityki”

- VIII Forum Etyczne, „Wspó?czesne oblicza z?a”. Kraków, 27- 29 czerwca 2012

Organizator: Akademia Pedagogiczna im KEN, Kraków

Mój referat: „Znoszenie z?a”

- V Festiwal Filozofii „Pesymizm, sceptycyzm, dekadentyzm- kultura wyczerpania?”, Olsztyn, 3- 8 wrze?nia 2012.

Organizator: Uniwersytet Mazursko- Warmi?ski, Instytut Filozofii

Mój referat: (plenarny) „Chamstwo jako objaw wyczerpania kultury”

- X Zlot Filozoficzny w Kurozw?kach „\Filozofia a mistycyzm”, 14-15 kwietnia 2012, ( referat: Portret mistyka)

- XI Zlot Filozoficzny w Rajskiej Dolinie ( Bieszczady) , 13-14 pa?dziernika 2012 „Filozofia i duchowo??”. ( organizatorka)

Mój referat: „Nadanielsko?? cz?owieka”

- Konferencja: Granice nauki, Uniwersytet Wroc?awski, 25- 36 kwietnia 2012, (referat: Obrze?a nauki

- Debata Filozoficzna „Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej: Dlaczego dobrzy ludzie czyni? z?o? , 18 listopada 2012

Organizator: Instytut Filozofii PAN, Warszawa

- II Konferencja dla Liderów Biznesu: „Sukces w pracy- sukces w Rodzinie”, 20 listopada 2012, , Warszawa

Organizator: Fundacja Humanites, Warszawa ( go?? specjalny)

 

 

 SPRAWOZDANIA, AUTOREFERATY, G?OSY W DYSKUSJACH

 

 1. II Ogólnopolskie Spotkanie M?odych Marksistów (g?os w dyskusji). „Studia Filozoficzne 1975 nr 8, s. 32-36.
 2. Poj?cie twórczego zachowania w ?wietle teorii nastawienia D.N.Uznadze (autoreferat). „Studia Filozoficzne 1975 nr 2, s. 213-214.
 3. Ogólnopolska konferencja filozofów w Lublinie (sprawozdanie). „Studia Filozoficzne” 1975 nr 1, s. 186-188 (wspó?autor W.Martyna).
 4. Przes?anki i implikacje filozoficznego problemu fa?szywej ?wiadomo?ci (autoreferat). „Ruch Filozoficzny” 1985 nr 1-2, s. 55-60.
 5. Der letze Satz des „Tractatus logico-philosophicus”. W: Internationales Wittgenstein-Symposium.
 6. 6.Relacjonizm zamiast relatywizmu? (G?os w dyskusji nad referatem A.Motyckiej). A.Motycka: Filozoficzne rodowody relatywizmu (odpowied? J.Mizi?skiej) W: Warto?? relatywizmu jako postawy poznawczej. Relatywizm. Realizm. Racjonalno??, Red. J.Pomorski. Lublin 1990, s. 395-340. SW!!
 7. 7.Styl i style filozofii i filozofowania (g?os w dyskusji). „Edukacja Filozoficzna” 1991, vol. 12, s.90-94.SW
 8. O dzisiejszym braku „?adu antropologicznego” (g?os w dyskusji nad ksi??k? M.Czerwi?skiego „Przyczynek do antropologii wspó?czesno?ci.”). „Kultura Wspó?czesna” 1993 nr 1, s. 89-90.
 9. „Stró?owie swoich braci”. (g?os w dyskusji). „Czy warto?ci chrze?cija?skie s? rozpoznawalne?” „Przegl?d Filozoficzny”. Nowa Seria. Rocznik II nr 1, Warszawa 1993, s. 172-176.
 10. Dyskusja o „Nowoczesno?ci i zag?adzie”. Z.Baumana. „Kultura Wspó?czesna” 1993 nr 2, s. 112-113.
 11. Etyka dyskusji a etyka rozmowy. Notatki z konferencji „Spory o postmodernizm. Wokó? koncepcji Z .Baumana. Pozna?-Puszczykowo 18-21.10.1994. „Kultura Wspó?czesna” 1995, nr 1-2 (5-6), s. 193-196.
 12. Wie?a i Brama. Notatki na marginesie konferencji „Pami?? -Miejsce-Obecno??” w dn. 24-27.09.1995. „Na Przyk?ad” 1995 nr 31, s. 26.
 13. „Kocha? nie mi?o?ci? lecz ?a?o?ci?”. Notatki ze spektaklu „Sceny 6” pt. „?wi?tokradztwo”. „Na Przyk?ad” 1995 nr 32, s. 30-31.
 14. Sprawozdanie z dyskusji panelowej zorganizowanej przez L.O. PTF oraz redakcj? „Ethosu” w dn. 30.10.1996 na temat postmodernizmu. „Ethos” 1997 nr 37, s. 295-299.
 15. „Nieobliczalna obliczalno??” (g?os w dyskusji) „Filozofia nauki – jaka i dlaczego?” „Edukacja Filozoficzna” 1998, nr 9, s.94.
 16. Sprawozdanie z konferencji „Ukraina i Polska: dialog kultur (historia i perspektywy),W: ”Ruch Filozoficzny”, tom LV, nr 4 Rok 1998, s. 581-582.
 17. Sprawozdanie z konferencji ”Problemy edukacji filozoficznej”, Zakopane 2-3 X 1998,W: „Ruch Filozoficzny”, tom LV, nr 4, Rok 1998, s.577-579.
 18. S?ownik poj?? filozoficznych. Pod. red. W?.Krajewskiego. Warszawa 1996 (10 hase?).
 19. „Kobiety rz?dz? ?wiatem”- rozmowa z prof. J.Mizi?sk?, W: „Scriptores Scholarum”,1999 nr 1(22), s. 13-24 [Zeszyt (anty) Feministyczny].
 20. Olimpiada Filozoficzna modo lubliniensis. W: Olimpiada Filozoficzna. Numer Jubileuszowy. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Komitet Olimpiady Filozoficznej. Warszawa 2008, s. 114- 117

 ESEJE

 1. Tchórzostwo i odwaga. „Zdanie” 1981 nr 2 (14), s. 60-73.
 2. Ucieczka od samowiedzy. „Akcent” 1982 nr 4 (10), s. 161-174.
 3. Poeta i Pa?stwo. „Kresy” 1991 nr 8, s. 93-104.
 4. Postmodernizm – nieczyste sumienie modernizmu. „Colloquia Communia”.
 5. ?a?oba ?mierci . Po kim p?aczemy. Pami?ci Profesora Andrzeja W?ska. Wqiadomo?ci Uniwersyteckie, grudzie? 2004.
 6. Moc ducha, Wspomnienie o Wojciechu Chudym. W: ETHOS nr 79- 80, 2007, Osoba-Prawda- Dzieje. Wojciechowi Chudemu- „Ethos”. S. 317- 282
 7. Bardzo subiektywna relacja z debaty nad ksi??k? Gra?yny Zurkowskiej „Epistemologia po Wittgensteinie” : nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego”. W: Jana Srzednickiego Sapintia Resitituta. Praca zbiorowa pod redakcj? Aliny gotyckiej. Unwersytet Warszawski. Wydzia? Filozofii i Socjologii. Warszawa 2008, ss. 269 – 278

T?UMACZENIA

 1. Wilen S.Gorskij, Akademia Kijowsko-Mohyla?ska. Filozoficzna tradycja i wspó?czesno??.
 2. Anatolij Tycho?az, Sowiecki i postsowiecki mit w ?wietle filozofii mitologii.
 3. Ihor Mojsieiw, Binarno-tetralne transformacje w kulturze ukrai?skiej (z L.Siryk).
 4. W?odymyr I.Szynkaruk, Wiara, nadzieja, mi?o?? – Fundamentalne podstawy duchowo?ci i ?wiatopogl?du cz?owieka. (z L.Siryk).
 5. Sergij W.Krymskiyj, Nowe potrzeby duchowo?ci.
 6. Jewgen I.Mulirczuk, Do?wiadczenie milczenia i do?wiadczenie wyra?ania.
 7. Oleksandra I.Kyselewa, Mi?o?? jako przejaw ?ycia.
 8. Wyktor Ma?achow, Uwagi i widzenia senne.
 9. W?adys?aw H.Nesterenko, Cierpienie – moralno?? – kultura.
  Wszystkie : w: „Colloquia Communia” 1998, nr 1 ( 68 )

 

PUBLICYSTYKA

 1. Sta?ysta – istota niepo??dana? „G?os Nauczycielski” 1971 nr 29.
 2. Za wysokie progi. „Kamena” 1971 nr 23.
 3. „Jak wykszta?ci? model Polaka?” „Kamena” 1971 nr 24 (glos w dyskusji).
 4. Skazani na twórczo??. „Kamena” 1971 nr 21.
 5. Homo creative sapiens? „Argumenty” 1972 nr 13.
 6. Moda na my?lenie. „Sztandar Ludu” 1972 nr 143.
 7. My?lenie twórcze. „Radar” 1972 nr 10.
 8. Kongres filozofów. „Kamena” 1973 nr 22.
 9. Walka z bytem. „Kamena” 1973 nr 17.
 10. Poezja matematyki i matematyka poezji. „Radar” 1973 nr 5.
 11. Twórczo?? – czym jest? „Argumenty” 1974 nr 39.
 12. Dziennik nie?wiadomo?ci. „Nowy Wyraz” 1974 nr 8.
 13. Twórczo??: ?ywio? czy ?ad? „Radar” 1975 nr 8.
 14. O cz?owieka wyzwolonego. (W?adys?aw Spasowski) „Radar” 1975 nr 5.
 15. Traktat o traktacie. Recenzja recenzji T.P?u?a?skiego z „Traktatu o naturze ludzkiej” T.M.Jaroszewskiego. „Polityka” z dnia 15.02.1981.
 16. Wolno?? s?owa – prawo i obowi?zek. „Od Nowa” 1981 nr 4(wydawnictwo podziemne).
 17. Odnowa czy „Od nowa”. „Od Nowa” 1981 nr 5.(wydawnictwo podziemne)
 18. Czy ideologia marksistowska jest mo?liwa? „Od Nowa” 1981 nr 11.(wydaw. podziemne)
 19. Indywidualizm – totalitaryzm – demokracja. „Miesi?ce” 1981, listopad. G?os w dyskusji nad encyklik?. („Miesi?ce” nie ukaza?y si? w zwi?zku ze stanem wojennym).
 20. Celiné, „Umrze? albo k?ama?” – dialog z S.Symotiukiem „Literatura i lumpenproletariat” W: „Res Publica” 1993 nr 4, s. 42-44.
 21. P?omyk na wietrze. „Gazeta Wyborcza” 9-10.02.1991 Lublin.
 22. Badziewie (cykl „Obyczaje i my”). „Na Przyk?ad” 1994 nr 19 (listopad)
 23. Przyja?? rytmu. Recenzja ze spektaklu „Grupy Chwilowej” „Dom nad Morzem”. „Na Przyk?ad” 1995 nr 29, s. 12-13.
 24. „T?sknot? przed nim kryj?c pi?kn?”. O anio?ach. „Na Przyk?ad” 1996 nr
 25. Filozofia w Lublinie. Red. W.Pycka i J.Mizak. Lublin 1996 (odpowied? na ankiet?).
 26. Czy? Po co? Komu? Potrzebny jest performance. Konferencja „Kontrperformance”
 27. By? na zakr?cie. G?os w dyskusji panelowej podczas ZDARZE? 7.05.1997. W: „015-
 28. Dictum” Pismo Warsztatów Filozoficznych, nr 1.
 29. Zazdro?? w nauce- po?yteczna czy szkodliwa? „Wiadomo?ci Uniwersyteckie”. UMCS
  Lublin , nr 7( 75) rok 2000.
 30. Absolwenci czyli geografia wewn?trzna . „Sk?odowszczak”. Pismo Absolwentów UMCS.
  Nr 1 rok 2000.s. 56
 31. Faceci, go?cie, kolesie. Czyli nieobyczajny j?zyk. „Obyczaje”. Magazyn
  Mi?dzynarodowy. Nr 4( 04) zima 2001. s, 36- 38. Lublin
 32. Straight edge. „Obyczaje”. Magazyn Mi?dzynarodowy. Nr 5 ( 05) 2001. Lublin
 33. Niegrzeczny mi?. „Obyczaje”. Magazyn Mi?dzynarodowy. Lublin Nr 6 ( 06) 2001. Lublin
 34. Lantuch – duch domu. „Obyczaje”. Magazyn Mi?dzynarodowy. Nr 8 ( 08) 2002. Lublin
 35. Podwórko. „Obyczaje”. Magazyn Mi?dyznarodowy. Nr 9- 10 . 2002. Lublin
 36. ?aweczka. „Obyczaje”. Magazyn Mi?dzynarodowy. Lublin 2003

     15.05 – 18.05.1997.

    37. „Kozacze obrachunki” ( esej o poezji Henryka Kozaka). Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 3, 2012, s.58

 WYWIADY

1. Czy istnieje w dziejach post?p z?a? Wywiad Dariusza Wilczaka z Jadwig? Mizi?sk?. W” Colloquia Communia, nr 1- 2 ( 90- 91), 2011, ss. 152- 160

2. Wywiad dla Radia Olsztyn, podczas Festiwalu Filozofii - 2013.