PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
poniedziałek, 23 lutego 2009 23:05

Curriculum vitae

prof. dr hab. Jadwiga Mizi?ska


Adres:
tel/faks: 81 828 0350

tel/kom. 691 020628
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.jadwigamizinska.pl

Zak?ad Socjologii Wiedzy - obecnie Zak?ad Filozofii Kultury
Instytut Filozofii
Wydzia? Filozofii i Socjologii UMCS Plac Marii Curie Sk?odowskiej  420 031 Lublin
tel. do Instytutu: ( 81 ) 537-54-80, 537-54-81
tel. do Zak?adu : ( 81 ) 537-62-99

Przebieg pracy zawodowej

1969 94 : nauczyciel akademicki UMCS
od 1993 do 2013 : Kierownik Zak?adu Socjologii Wiedzy w Instytucie Filozofii Wydzia?u Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
od 1994 : profesor nadzwyczajny UMCS
od 2000 : profesor zwyczajny

Aktualne zaj?cia uniwersyteckie
?wiczenia ( nie prowadzi )

Wyk?ady:

1. socjologia wiedzy i socjologia niewiedzy
2. sztuka prowadzenia sporw teoria i praktyka dialogu

Wyk?ady monograficzne

1. rekonstrukcja historii poj?cia losu
2. nie?wiadomo??, pod?wiadomo??, ?wiadomo??, nad?wiadomo??
3. socjopoznawcze poj?cie my?lenia

proseminarium : dzieje kategorii losu w filozofii i kulturze

seminaria :
a. magisterskie; Style my?lenia a style filozofowania
b. doktoranckie; Podmiot w procesie problem to?samo?ci.

wyk?ady otwarte UMCS

a/ Style my?lenia a perspektywy porozumienia
b/ Wina i wybaczenie

grupa badawcza
seminarium oglnopolskie Filozofia a duchowo??

Specjalizacja - epistemologia i socjologia wiedzy

dziedziny kompetencji dydaktycznej

- epistemologia
- socjologia wiedzy ( doksologia )
- filozofia cz?owieka
- filozofia ?ycia a filozofia losu
- filozofia moralna ( moralno?? ) i etyka na tle filozofii cz?owieka
- filozofia a literatura
- paidea: filozofia wychowania

Aktywno?? administracyjna

od 1986 do 2013 Prezes Lubelskiego Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
1991 1992 prodziekan ds. studenckich Wydzia?u Filozofii i Socjologii UMCS ( zast?pstwo )
od 1991 Za?o?yciel i kierowniczka Warsztatw Filozoficznych
od 1992 do 2008 Redaktor serii wydawniczej Lubelskie Odczyty Filozoficzne
1993 1995 prodziekan d /s naukowych Wydzia?u Filozofii i Socjologii ( z wyboru )
od 1993 do 2013 Kierownik Zak?adu Socjologii Wiedzy
od 1993 Redaktor Naczelny Colloquia Communia
od 1993 - 2003 cz?onek kolegium redakcyjnego Wiadomo?ci Uniwersyteckie UMCS

 Bibliografia

KSI??KI AUTORSKIE

 Przejd? do strony

 

PRZEDMOWY DO KSI??EK

 

1. Przedmowa do polskiego wydania Ideologii i utopii. K.Mannheima. T?um. Jan Mizi?ski. Wyd.
Test" Lublin 1992.

2. Przedmowa do polskiego wydania Etyka protestancka a duch kapitalizmu Maxa Webera. T?um. Jan Mizi?ski, Wyd. Test. Lublin 1994.

3. Ponad aroganckie ego. Przedmowa do ksi??ki P.Szczukiewicza Rozwj psychospo?eczny a to?samo??. Studium koncepcji Erika H.Eriksona. Lublin 1998. 

REDAKCJA CZASOPISM I PRAC ZBIOROWYCH

 

A. COLLOQUIA COMMUNIA

1. Redaktor zeszytu Colloquia Communia, Utopia a ratio spo?eczne, 1986, nr 2-3

2. Redaktor zeszytu Colloquia Communia, Wok? koncepcji ?wiadomo?ci fa?szywej,
1992-93, nr 1-2 (57-68).

3. Redaktor zeszytu Colloquia Communia, Ukrai?ska przestrze? filozoficzna wczoraj i dzi?, 1998, nr1 (68) (wsplnie z Markiem Krakowskim)

4. Redaktor zeszytu Colloquia Communia Filozofia pedagogice pedagogika filozofii,2003 (z Mari?
Dudzikow? )


5. Redaktor zeszytu Colloquia Communia. M?odzie? filozoficzna Lublina i Rzeszowa( z Krzysztofem Krlem) 2003.


6. Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii. Od redakcji. Zeszyt zredagowany przez Mari? Dudzikow?. "Colloquia Communia lipiec grudzie? 2003 . nr 2 ( 75) 2003

6. Nauka i m?dro??. Colloquia Communia stycze?- czerwiec 2004. nr 1( 76) , wsplredakcja z Mariol? Kuszyk - Bytniewsk?


7. Rosja- Wielki nieznajomy.. Wybr tekstw ze wsp?czesnej filozofii i socjologii rosyjskiej. lipiec grudzie? 2004. nr 2 ( 77) wsplnie z Halin? Rarot.

 

B. SERIA WYDAWNICZA LUBELSKIE ODCZYTY FILOZOFICZNE

 

1. Czy kryzys warto?ci? Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir I. Red. J.Mizi?ska, T.Szko?ut. Lublin 1992.

2. Liberalizm i Polis: przesz?o?? i przysz?o?? Red. J.D?bowski, J.Mizi?ska, Z.Muszy?ski. Lublin 1993. Zbir II.

3. Spr o Ingardena. W setn? rocznic? urodzin. Red. J.D?bowski, J.Mizi?ska: wst?p. Zbir III. Lublin 1994.

4. Prawdy o prawdzie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir IV. Red. J.Mizi?ska, J.D?bowski. Lublin 1994.

5 Socjologia wiedzy i jej wrogowie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir V. Red. M.Kociuba, J.Mizi?ska.Lublin 1995.


6 Dialog kultur. O granicach pluralizmu. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir VI. Red.P.Bytniewski, J.Mizi?ska Lublin 1997.


9. Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir VII. Red. J.Jusiak, J.Mizi?ska. Lublin 1999.

10. Filozofia i przemoc . Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir VIII. Red. M. Kociuba, J. Mizi?ska. UMCS Lublin 1993


11. Duchy filozofii narodowej?. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbir IX. Red. Hpnorata Jakuszko i Jadwiga Mizi?ska 2003.

 

C. REDAKCJA I WSP?REDAKCJA KSI??EK

 

1. 50 lat ?rodowiska filozoficznego i socjologicznego w Lublinie. Lublin 1994. (przewodnicz?ca komitetu redakcyjnego).

2. Mi?dzy logik? a etyk?. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi. Lublin 1995. (cz?onek komitetu redakcyjnego).

3. Pami??. Miejsce. Obecno??. Wsp?czesne refleksje nad kultur? i ich implikacje pedagogiczne. Lublin 1997. (wsp?redaktor J. Hudzik).

4. Filozofia a filologia. Wyja?nienie. Rozumienie. Wsp?czucie, wsp?redakcja pracy zbiorowej ( wraz z M. Walczakiem i Sz. Wrblem ). Pozna? Kalisz 2002

5. Homo Inquietus. Cz?owiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi, Wydawnictw UMCS, red. Jadwiga Mizi?ska, Bogdan Banasiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2009, ss. 411 ( 20 arkuszy)

6. T?sknota w kulturze, red, Jadwiga Mizi?ska, Halina Rarot. IX tom Lubelskich Odczytw Filozoficznych. ( 20 arkuszy)

 

 

 PROMOCJE PRAC DOKTORSKICH

 

 1. Adam Sawicki , Egzystencjalizm filozofii Lwa Szestowa. 1995
 2. Tomasz Kitli?ski, Teoria Julii Kristevej wobec kryzysu podmiotowo?ci1999
 3. Halina Rarot, Filozofia moralna Michai?a Bachtina. 1999. ( opublikowana jako: Filozofia moralna Michai?a Bachtina. Lublin 2002. Recenzenci: Ryszard Wi?niewski, Tadeusz Szkolut
 4. Grzegorz Grela, Budowanie to?samo?ci narodowej. Antropologiczne studium grupy ?emkowskiej. 2002. Recenzenci: Anna Drabarek, W?odzimierz Pawluczuk.
 5. Agnieszka Przychodzka, Zatracona to?samo?? Jerzego Kosi?skiego do?wiadczenie Holocaustu. Lublin17 czerwca 203. Recenzenci: prof. Tadeusz Szko?ut, UMCS, W?adys?aw Panas. KUL
 6. Piotr Nalewajka, Filozofia jako praca nad sob?. Kontynuacja antycznej koncepcji filozofii. Lublin 2008
 7. Anna Kami?ska 18 czerwc
 8. Piotr Piotrowski, Jung, Eliade,i symbolizm religijny. ???
 9. a 2008, Wra?liwo?? a podmiotowo??. Teoria Emanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka. ( recenzenci: Jozef Lipiec , Stefan Symotiuk)
 10. Ewa Grochowska, Kobieta w idei mesja?skiej judaizmu.i w tradycji chrze?cija?skiej. 2007. recenzenci: prof. Marian Filipiak i prof. Kazimirz(( ) Doktr
 11. Robert Pytka, Potencjalno?? wybuchu masowego konfliktu spo?ecznego a kulturowa kondycja Polakw w globalizuj?cym si? ?wiecie.
 12. Joanna Pierego?czuk- Kowalska
 13. ?ukasz Marci?czak. Polityczne i aksjologiczne podstawy pot?pienia Jezusa z Nazaretu i Pawla z Tarsu., Lublin. 25 .11. 2009, rec. Preto. Marian Filipiak, UMCS, prof. Mariola Flis, UJ
 14. Bernarda ?yjak. Fenomenologia a ?wi?to??. Edyta Stein. Lublin, 25. 11. 20O9. rec, prof. Marian Filipiak UMCS, pof. Stefan Symotiuk, emeryt UMCS
 15. Magdalena Sarni?ska Grecka, Cia?o jako ontyczny fundament podmiotowo?ci. UMCS, 12 .11. 2011, Recenzenci: prof. Jacek Migasi?ski (UW), prof. Iwona Lorenc (UW), prof. Stanis?aw Czerniak (IFiS PAN) . Opublikowana jako cia?o jako ontyczny fundament podmiotowo?ci. Wydawnictwo Adam, Marsza?ek, Toru?, 2010

 

RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH

 1. El?bieta Pakszys, ( Pozna? ), Mi?dzy nauk? a kultur?. Kategoria p?ci/rodzaju w
       Poznani. Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna? 2000
 2. Kazimierz Kondrat, ( Bia?ystok ) Filozofia analityczna wobec pluralizmu
       religijnego. Uniwersytet w Bia?ymstoku. Bia?ystok 2000
 3. Aldona Litwiniszyn ( Krakw ) O przes?dach. Studium historyczno   
       filozoficzne. Wyd. UJ, Krakw 2001 ( kolokwium 2002 ), powtrzone maj 2003
 4. Jzef Krakowiak

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 02 lutego 2014 13:56