Aktualno?ci Drukuj Email

Kochani Przyjaciele Zlotów Filozoficznych i pisma

„Colloquia Communia”!

W oparciu o materia?y przygotowane na Zlot Filozoficzny w Wiatrakowie, który odby? si? w dniach 22 - 23 pa?dziernika 2016. , zamierzamy zredagowa?  i  opublikowa? Jubileuszowy - setny numer „Colloquia Communia” . Poni?ej publikuj? tytu?y artyku?ów zg?oszonych i w cz??ci, ( podkre?lone )  zaprezentowanych podczas minionego zlotu. W imieniu Kolegium Redakcyjnego  serdecznie zapraszam wszystkich ch?tnych i zainteresowanych, do sk?adania – oprócz ju? zg?oszonych - w?asnych artyku?ów pod has?em „Przyja??, nieprzyja??, wrogo??”.

 Termin sk?adania materia?ów – 1 grudnia 2016 roku, obj?to?? – do oko?o 15 stron.

1.Ewa Ko?ciuszko,  O prawdzie w etyce

2.Stefan Symotiuk, Czy mo?na by? przyjacielem samego siebie?

3.Iwona Zakrzewska, Ogniki przyja?ni

4.Maciej Wodzi?ski, Pokuta  przyja?ni, czyli przyja?? z perspektywy wroga

5.Kazimierz Kondrat, O niedoskona?o?ciach  w przyja?ni i granicach odporno?ci na nieprzyja??

6.Anna ?eligowska, Przyja?? do w?asnego cia?a

7.Jadwiga Mizi?ska, Prawdziwe Imi? W?asne. 

8.Robert Szyma?ski: Syk w??a w malinowym chru?niaku.

9.Jacek Zalewski, Przyja?? od pierwszego wejrzenia

10. Iwona Siedlaczek, Przyja?? i nieprzyja?? w?ród artystów

11. Ewa Hy?a,  Posthumanistyczny Inny nowego materializmu.

12.  Ma?gorzata Kowalewska, (Prawie) wszystkie podst?py mi?o?ci.

13. Tadeusz Szko?ut, Iny, obcy, wróg w dyskursie publicznym. Polskie konteksty.

Bardzo prosz? autorów  o akceptacj?  przedstawionych wy?ej tytu?ów, oraz o nadsy?anie wszelkich uwag na ten temat.

                                                                          Z przyja?ni?

26. 10. 2016 r.                                                                  Jadwiga Mizi?ska

 ****

 zaproszenie J Duda 03

                                                                       Czytaj o autorze        Przeczytaj recenzj?

                                                                                      Obejrzyj galeri?

 

 

**********

             DNIA 01 WRZE?NIA 2014 r. ODESZ?A Z NASZEGO GRONA                                                 prof. dr hab.  GRA?YNA ?URKOWSKA.

Filozof, pedagog, a przede wszystkim wspania?y CZ?OWIEK.

Ceremonia pogrzebowa odb?dzie sie dnia 08 wrze?nia br. o godz. 1030 na cmentarzu w Opolu Lubelskim.

Czytaj: o Gra?ynie ?urkowskiej - wspomnienie

******

 

***

Zaproszenie w go?cin? do Ksi?gi Przyjació?

 

 

***

INAUGURACJA DZIA?ALNO?CI

KLUBU NIEPRZECZYTANEJ I NIENAPISANEJ KSI??KI

Cz?owiek ?yje po?ród Ksi?g. Dawniej uczeni usi?owali odczyta? Ksi?g? Natury,  za? Filozofowie i Arty?ci tworzy?  Ksi?g? Kultury.

W ten sposób zosta?a utworzona Wielka Biblioteka. Uczestnictwo w Kulturze – to odczytywanie i wnikanie w ksi?gi ju?  stoj?ce na jej pólkach oraz dostawienie na nich – w?asnych.

Klub Nie przeczytanej i Nie napisanej Ksi??ki pragnie gromadzi? te osoby, które chc?  dog??bniej zrozumie? ?wiat, w jakim ?yj? oraz  siebie samego na jego tle.  W tym celu staraj? si? poznawa?  obrazy ludzkich losów zawarte w ju? napisanych ksi??kach, aby porówna? z nimi swój w?asny i spróbowa? go opowiedzie? sobie i innym.  W ten sposób mo?na doszukiwa? si? wspólnoty ludzkiego do?wiadczenia, mimo dziel?cych nas ró?nic. Jak te? przezwyci??a? poczucie osamotnienia, natrafiaj?c na  duchowe pokrewie?stwa.

Powo?uj?c KNiNK przy Uniwersytecie Marii Sk?odowskiej – Curie zapraszamy do niego, oprócz Uczonych i Studentów, tak?e  tych wszystkich, których nie zadowala lektura przelotnych newsów, a którzy maja potrzeb? dzielenia si? swoimi dzie?ami, lekturami, i przemy?leniami zarówno w formie naukowej, jak i beletrystycznej czy poetyckiej. Ksi??k? mo?na si? dzieli? tak jak chlebem.

 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Klubu

w dniu 21 marca 2013 roku o godz. 18.00 w Patio Sztuki ( Chatka ?aka), gdzie odb?dzie si? prezentacja esejów filozoficznych Profesora Stefana Symotiuka pt. „Stany ducha”. Prosimy zabra? ze sob? swoje ulubione lektury i przemy?le? propozycje nast?pnych spotka?.\

 

Program Spotkanie Inauguracyjnego KNiNK:

 

1. Koncert kwartetu smyczkowego „Arcobaleno” w sk?adzie: Katarzyna Józefczuk, Maksymilian Wosk, Ma?gorzata Krasowska, Weronika Kociuba.

 

2. Profesor Stefan Symotiuk, Esej filozoficzny jako model istnienia.

 

3. mgr Iwona Siedlaczek, Czytanie i przetreszczanie ksi??ek wed?ug Profesora Andrzeja Nowickiego.

 

4. mgr Iwona Zakrzewska, Stefana Symotiuka ”Stany ducha” subiektywnie odczytane.

5. Prezentacja swoich  „lektur spod poduszki” przez Go?ci.

 

6, Dyskusja i zg?aszanie pomys?ów do realizacji w KNiNK.

 

7. Smakowanie wypieków domowych.

 

6. Rozmowy, pogaw?dki, pogwarki.

 

 

 

Bardzo zach?camy do pojawienia si? wraz z Rodzinami, Przyjació?mi i Znajomymi

W imieniu Samozwa?czej  Rady Klubu

 

Jadwiga Mizi?ska

Misia Gos

Iza Jarzy?ska

Lublin, 10 marca 2012 r

 

 

 

***

 

24 listopada 2012

Zamiast polemiki na Facebooku

 

Bieszczady kojarz? mi si? ze studenck? m?odo?ci?, najpierw z rajdami, a nast?pnie z corocznymi wakacyjnymi wyjazdami, w ulubione miejsce nad Wo?osatym, gdzie wraz z przyjació?mi mieli?my sta?a baz?. Poci?ga?o nas, jak wszystkich, ich dzikie i nieujarzmione pi?kno, oraz to, ze by?y niczyje. Nie sprywatyzowane, nie zaw?aszczone – wolne. Mo?na by?o prawie wsz?dzie rozbi? namiot i uda? si? na w?drówk? w dowolnym kierunku. Ju? wtedy by?y owiane legend?, a w?a?ciwie  – dwiema. Jedn? ponur? i gro?n?, zwi?zan? z akcja „Wis?a” ( AK mo?na by?o nada? imi? tej rzeki czemu?, co potem J. Gerhard nazwa? „?unami w Bieszczadach”). Druga legenda tworzy?a si? na naszych oczach – legenda pierwszych dobrowolnych osadników, symbolizowanych przez osob? Victoriniego, a potem przez Lutka Pi?czuka, J?drka Po?onin?, bywalca naszego lubelskiego mieszkania, który si? w?a?nie, wraz z zon?, Gra?ynk?, osadzi? w Orelcu. Za go?cin? Po?onina wyp?aca? si? nam swoimi rze?bami.

Podczas kilkunastoletniej przerwy, dowiadywa?am si? o Bieszczadach z ksi??ek i czasopism, których pojawia?o si? coraz wi?cej. Urzek?y mnie zw?aszcza ksi??ki Andrzeja Potockiego - pozna?am je chyba wszystkie. Cieszy?o mnie, ze znalaz? si? kto?, kto ma znakomity „s?uch na Bieszczady” i para si? opowiadaniem o nich czytelnikom z ca?ej Polski. Niedawno pozna?am i zaprzyja?ni?am si? z Jano – Janem Dareckim, zachwycaj?c si? jego albumami, fotograficznymi opowie?ciami o przyrodzie i ludziach, zaludniaj?cych Bieszczady.

By?am przekonana, ?e obydwaj Panowie pracuj? w jednym i tym samym kierunku, maj?c na uwadze popularyzacje i ochron? niepowtarzalnej urody tego skrawka ziemi -„planety ludzi”, jak j? nazwa? znakomity pisarz,  A., Saint Exypery.( autor tak?e „Ma?ego Ksi?cia”).

Z niedowierzaniem i przykro?ci? dowiedzia?am si?, ?e pan red, Andrzej Potocki wytoczy? przeciwko panu Jano- Janowi Dareckiemu  bolesne i rani?ce  zarzuty, i to nie typy ad rem tylko ad personam. W oczach filozofa i logika – to  grzech  ci??ki.

Ten przykry, wr?cz ?a?osny, incydent zapewne kryje jakie? inne pretensje i  urazy pana Potockiego. Nie ma jednak tego z?ego, co by nie wysz?o na dobre. Polemika na internetowych forach, dot?d prowadzona w bardzo emocjonalnym tonie, mo?e si? z czasem przekszta?ci? w rzeczow? i szlachetn? dyskusje o przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci Bieszczad. Tak?, w której zostan? przedstawione ró?ne racje, punkty widzenia i aspekty tego wspólnego dobra, jakimi s? Bieszczady nie tylko dla ich mieszka?ców, wyra?am nadziej?, ze tak si? stanie. Proponuj? od np. zastanowienie si? nad „s?ownikiem bieszczadzkim”, poczynaj?c od rozwa?enia sensu wyra?e? „Bieszczady”, „bieszczadzkie dziady”, „zakapiory”, „le?ni ludzie”, a tak?e „pustelnicy” czy „mistycy”. Namawiam dziennikarzy zajmuj?cych si? t? problematyk? do stworzenia i realizacji projektów w rodzaju „prehistoria i historia Bieszczad”, „biznes w Bieszczadach”, „Bieszczady a ekologia”, „prywatyzacja Bieszczad” itp.

Je?li si? to powiedzie, wówczas przykro?ci spowodowane pierwsz?, nami?tn? faz? zatargu wszystkim nam si? zrekompensuj? i op?ac?.

Z tak? my?l? i ?yczeniem o?mielam si? zabra? w tej sprawie g?os, pisz?c  list otwarty do redaktora Potockiego.

Jadwiga Mizi?ska

                                                  Czytaj List

 

 

 

Ludzka Rodzina - To tytu? ksiazki która nak?adem wydawnictwa "MADO" ukaza?a si? w styczniu 2012 r.  ZAPRASZAM

W minionym tygodniu, 28 pa?dziernika 2011r., w lubelskiej Chatce ?aka razem z prof. Stefanem Symotiukiem zaprezentowali?my kolejne swoje publikacje.  - "Od Cudu"  to tytu? mojej najnowszej ksi??ki, wydanej w serii Cz?stochowskiej Biblioteczki Poetów i Prozaików.

Prof. Symotiuk - jest autorem zbioru esejów, pod wspólnym tytu?em: Stany Ducha.

 


 

 


 

O Losie i Niepewno?ci rozmawiali uczestnicy  Zlotu Filozoficznego, ktory odby? si? 21i 22 maja w Piotrawinie.

 

Co pozostaje po Powodzi?

 Pantha rei - wszystko p?ynie.

Czy naprawd? wszystko?

I czy na pewno p?ynie?

I : dok?d  p?ynie?

I: kto za tym stoi