Colloquia Communia Drukuj Email

08 1 1985aCzasopismo za?o?one przez wyk?adowców i  studentów wydzia?u Socjologii i Filozofii UW, dzia?aj?cych w ramach tzw. ; „Klubu Otryckiego”, gromadz?cego bywalców  „Chaty Socjologa” – Schroniska  w Bieszczadach maj?cego pe?ni? rol?  Domu Pracy Twórczej i Klubu Dyskusyjnego. Inicjatorem budowy Chaty Socjologa i za?o?ycielem Klubu  by? Henryk Kliszko. Z jego inicjatywy  w 1980 r. ukaza? si? pierwszy pilota?owy numer, Po?wi?cony Leszkowi Ko?akowskiemu. Cz?onkami redakcji  byli równie? Miros?aw Cha?ubi?ski i Jerzy Szczupaczy?ski.

jaskka

1 1983a   2 1983a  03 3 1983a

04 4 5 1983a 05 6 83a  04 4 5 1983a

 05 6 83a  06 1984a 1  07-1984a 3 4

08 1 1985a  09 2 3 86  10 6 86

11 1 2  87  12 5  87   13 6  87

14 4 5    88  15-2 89  16 6 88   1 89

16 6 88   1 89

Od roku  1998 po siedmioletniej przerwie, z inicjatywy M. Cha?ubi?skiego i Aleksandra ?azarskiego pismo reaktywowano, nadaj?c mu status kwartalnika. Zmieniona zosta?a szata graficzna, oraz powo?ano nowe Kolegium Redakcyjne w sk?adzie: M Cha?ubi?ski - prewodnicz?cy. T. Szko?ut - zast?pca. W redakcyjnym kolegium zasiedli te?: Ewa Borowska, Pawe? Bytniewski, Józef D?bowski, Adam Chmielewski, Ma?gorzata Jakubiak, Ewa Kochan, Jerzy Kolarzowski, Jaros?aw Fr?ckowiak, Tadeusz Klem?towicz, Jan Hartman, Aleksander ?azarski, Jacek Raciborski, Bronis?aw Treger, Aleksander Ochocki, Wojciech Sady, Jacek Pa?niczek, Adam Sawicki, Andrzej Wa?kiewicz, Lech Witkowski, Andrzej Szachaj, Anna Zeidler-Janiszewska, Pawe? Zeidler, Anna ?uk.

Redaktorem Naczelnym zosta?a Jadwiga Mizi?ska, a jej zast?c? Jerzy Szczupaczy?ski.

Pierwszy po reaktywacji tom, po?wi?cony zosta? filozofii ukrai?skiej. Redaktorami wydania byli: Jadwiga Mizi?ska i Marek Krakowski.

cc 00

cc 01  cc 02  cc 04

cc 5  cc 06  cc 07

cc 08  cc 09  cc 10

cc 11  cc 12  cc 13

cc 14  cc 15  cc 16

cc 17  cc 18  cc 19

 cc 20  cc 21