Rodzina_recenzje Drukuj Email

Wypada si? cieszy?, ?e te zagadnienia sta?y si? przedmiotem namys?u ze strony przedstawicielki filozofii. Jadwiga Mizi?ska, autorka Ludzkiej rodziny"(z 'wykszta?cenie pedagog, za? w filozofii reprezentuj?ca blisk? mi specjalno??. socjologie wiedzy), w pewnej mierze odpowiada na t? potrzeb?. Mianowicie wychodzi od stwierdzenia, i? rodzinno?? stanowi definicyjn? cech? cz?owieka. Jej zdaniem, cz?owiek Jest nie tylko istot? spo?eczn?, ale rwnie?, i w pierwszym rz?dzie, istot? rodzinn?. Dwa te atrybuty nie wykluczaj? si?, lecz wsp?graj? ze sob?.

Prof. dr hab. Miros?aw Cha?ubi?ski - fragment recenzji

 

J. Mizi?ska si?ga po bardzo szerokie i r?ne inspiracje, bo nawi?zuje i do nauki, i do literatury, i wreszcie do ludzkich dramatycznych losw. I chyba w?a?nie dlatego jej ksi??ka jest przejmuj?ca. Bardzo wyra?nie, ale bynajmniej nie sztucznie (a wi?c nie belfrowsko") dowodzi, jak ogromne znaczenie w ludzkim ?yciu maj? dobre i silne wi?zi, zw?aszcza wi?zi rodzinne - uznaje takie za wr?cz nieodzowne dla harmonijnego rozwoju cz?owieka. Z ca?? moc? Autorka twierdzi, ?e cz?owiek to istota z definicji rodzinna.
Nie mam w?tpliwo?ci, ?e Ludzka rodzina to ksi??ka bardzo dobra. Mizi?ska dowodzi, ?e mo?na i pi?knie, i m?drze pisa? o trudnej materii uczu?, wi?zi, relacji. Jej ksi??ka to swoista antropologia rodziny", l ma Autorka racj?: rodzina to przestrze? mi?o?ci, przynajmniej potencjalnie...

Prof. nadzw. dr hab. Bogdan Banasiak - Fragment recenzji.