Breczko Jacek Drukuj Email

Jacek Breczko - Bia?ostoczczanin. Szko?? podsawow? oraz VI liceum im. Krla Zygmunta Augusta uko?czy? w swym rodzinnym mie?cie. Filozofi? studiowa? na UMCS oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1988 obroni? prac? magistersk?, ktorej promotorem by? profesor Henryk Jankowski. Stopie? doktora uzyska? w roku 2000, a doktora habilitowanego w 2012. Obydwa na Wydziale Filozofi i Socjologii UMCS. Pracuje w Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku, gdzie prowadzi zaj?cia z filozofii i etyki. Jego zainteresowania g?wnie skierowane s? w kierunku bada? zwi?zanych z histori? idei, filozofi? religii oraz tre?ciami filozoficznymi zawartymi w literaturze. Owocem tych zainteresowa? by?a praca doktorska: ?wiatopogl?d filozoficzny Isaaca B. Singera. Bada te? tre?ci filozoficzne zawarte w pismach twrcw skupionych wok? Kultury paryskiej Giedroycia, a szczeglnie w twrczo?ci  Mi?osza i Gombrowicza. Jak dotychczas autor czterech ksi??ek i ponad osiemdzisi?ciu artyku?w.

                                                                  Czytaj te?: Breczko o sobie...